Chef Cares Dream Academy เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2021 มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เคยหลงผิดและเด็กด้อยโอกาสในการสานฝันการเป็นเชฟมืออาชีพ
 
นักเรียนรุ่นแรก ประกอบไปด้วยเยาวชน 12 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ครึ่งหนึ่งของกลุ่มมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชนของประเทศไทย และอีกครึ่งมาจากชุมชนชายขอบ จากพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเยาวชนชาวเผ่า ที่ได้รับคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
หลังจากที่ส่งประวัติแล้ว นักเรียนจะได้รับเลือกและผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ แต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการศึกษา 5 เดือนซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรสอนทำอาหารอย่างเร่งรัด 2 เดือนที่ PIM ตามด้วยการฝึกงานภาคปฏิบัติ 3 เดือนในครัวของเชฟชั้นนำจากเครือข่าย Chef Cares โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเยาวชนได้มีพื้นฐานในศิลปะการทำอาหารต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ในการพัฒนาฝึกฝนจนขึ้นเป็นเชฟมืออาชีพได้ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเพื่อนๆ ของเขาในการเป็นเชฟอีกด้วย
 
ตลอดระยะเวลาของโครงการ นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาความสามารถภายใต้การดูแลของจิตแพทย์ โครงการนี้มุ่งหวังในการช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจอนาคตของตนเอง และพัฒนาความสามารถในการรับมือกับปัญหา โดยการช่วยให้พวกเขาเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพของตนเอง และรู้จักการจัดการกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โครงการนี้ยังช่วยให้เยาวชนสามารถปรับตัวตามให้เข้ากับความต้องการของการทำงานในร้านอาหาร มุ่งเน้นให้สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถส่งเสริมความร่วมมือกันได้
 
รากฐานสำคัญของพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในโครงการนี้ คือการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพการเป็นเชฟ และการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ การปรับแนวคิด ทัศนคติ สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเดินตามความฝันของตนเองและกลายเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมได้ในที่สุด